Standardside

 

 

Beretning til Museumsforeningens generalforsamling den 17. marts 2016

I Gilleleje Museumsforenings vedtægter står, at formålet med foreningen er at arbejde for udbredelsen af kendskabet til Gilleleje og omegns lokalhistorie ved at skabe oplevelser for fastboende og turister – og det er så uddybet med konkrete beskrivelser af de aktiviteter foreningen skal stå for – aktiviteter, som jeg i de kommende 10 minutter – eller lidt mere – vil prøve at beskrive for at vise at foreningen lever op til formålet.
Traditionen tro sidder vi nu her i hallen og skal have et par timer, hvor vi fortæller Jer om de aktiviteter, som museumsforeningen har stået for det sidste år og hvor I kan give os nogle ideer til kommende arrangementer – og måske også fortæller lidt om Jeres holdninger til de aktiviteter vi har haft.
Sidste år holdt vi generalforsamling den 19. marts. Der var ikke kampvalg om bestyrelsesposterne og bestyrelsen bestod efter generalforsamlingen af Lisbeth Hamborg, Klaus Rigger, Tonny Palbo, Jess Pedersen, Frede Petersen, Jette Svendsen, Svend Henrik Svendsen, Annelise Torne Zinck og mig selv Birgit Sørensen samt 2 suppleanter: Ove Hansen og Sverre Joensen.
På det konstituerende bestyrelsesmøde blev jeg valgt til formand og Tonny Palbo blev næstformand. Frede Petersen blev kasserer og Lisbeth Hamborg sekretær med Jess Pedersen som suppleant.
Sommerens oplevelser i museumsregi fulgte traditionerne. 3.-4.juli var der egnsspil med temaet ”Glemmer I, så husker vi” – og det lyder jo egentlig meget musealt, for det er vel hvad man – bl.a. har museerne til – men her blev vi altså husket på ting, som fandt sted for 100 år siden, når vi fulgte de dygtige skuespillere rundt i byen. Det var tidligere i sommerferien end vi plejer, men det manglede ikke tilskuere. Der var fuldt hus.
3 uger efter var det sildeweekend i museumshaven med stegte sild og lidt til at skylle ned med – og suppleret med rundvisninger i skibshallerne og på kirkeloftet – også vel besøgt – som sædvanlig. Og til trods for at det stormede den ene dag så teltet var ved at løfte sig og det regnede den anden var besøget helt i top - omkring 100 hver dag.
2 torsdage i juli inviterede tirsdagsdamerne på kaffe og kage i det gamle hus og derudover tilbød Svend Henrik og Lars hver onsdag og fredag fra 24. juni til 7. august guidede ture i Gilleleje.
2
- Så som sædvanlig var Gilleleje museum og Gilleleje Museumsforening- en vigtig del af aktiviteterne i Gilleleje henover sommeren.
Og så bør jeg da lige tilføje, at man hver torsdag kunne møde medlemmer fra museets bestyrelse i Skibshallerne, hvor de efter aftale med Museum Nordsjælland, tager vagterne.
Og det er her jeg skal tilføje, at man ikke behøver at sidde i bestyrelsen for at hjælpe til med sommerens aktiviteter. Der er altid brug for flere hænder, hvis man har lyst.
Efterårets og vinterens aktiviteter startede 5. september med en rundvisning i Fredensborg slotshave. Her var det den tidligere overbibliotekar Ernst Tursø fra Fredensborg bibliotek, som viste rundt. Vi sluttede med en kop kaffe i Skipperhuset.
Det var en dejlig eftermiddag trods en kæmpe tordenbyge, men Fredensborg Slotshave har nogle dejlige store træer, som vi kunne stå i ly under. Der var 24 deltagere.
14. oktober var der billedaften. Gribskov lokalarkiv viste billeder fra Espenhain. Aftenen var flyttet op til Gilleleje hallen, og det var godt, fordi der var 120 deltagere, og foreningen glædede sig naturligvis over den store interesse.
18. november havde vi Søren Frandsen og Mette Karlsson til at fortælle om deres nye bog, som hedder: Vi kommer hjem igen. Søren og Mette fortalte om den fantastiske beretning med Mylius Ericsen, Høeg Hagen og Bjørnlund, som desværre blev deroppe. Der var 49 deltagere til denne flotte aften. Bogen kan købes i landets boghandlere.
Inden jul – d. 6. december – prøvede vi noget nyt. Årbogen skulle udkomme i slutningen af november og vi satsede på at den var klar, så vi kunne invitere medlemmerne til selv at hente den.
Vi inviterede på gløgg og æbleskiver og håbede at kunne spare lidt porto ved at dele ud – og jeg skal love for at der kom mange, der gerne ville hente den nye bog. Det var fantastisk og vi udvidede det så man også om mandagen – dog uden gløgg – kunne hente den.
Vi fik udleveret omkring 300 bøger og talt med lige så mange medlemmer, så vi er enige om at gentage arrangementet, når næste årbog kommer – det bliver 3.-4. december, så I kan godt sætte kryds nu.
6. januar blev det en aften med kapere og sørøvere. Vi havde forfatter og journalist Niels Bjørn Hansen som aftenens foredragsholder. Niels Bjørn Hansen havde netop i efteråret udgivet bog om dette emne,
3
Foredraget var især spændende, fordi vi jo her i Gilleleje drev kapervirksomhed tilbage i 1807 til 14
Foredraget var vel besøgt med 90 deltagere, så vi sad tæt i lokalet i Det gamle Rådhus.
Derfor prøvede vi noget helt nyt i Gilleleje. At henlægge næste møde til Kulturrassen, lokalet bag brugsens møbler i Kulturhavnen. 17. februar fortalte Lektor Søren Jessen om Hesselø, og man må jo sige, at øen har haft en spændende historie. Der kom ca. 90 deltagere – nogen påstod, at vi var over 100, og det var mere end forventet, men der var – næsten – stole til alle – det var en fin aften.
Ifølge foreningens vedtægter skal foreningen ifølge de konkrete bestemmelser, som jeg nævnte i starten – bl.a. – lave foredragsaftener, byvandringer, aktiviteter, som formidler lokalehistorien, lave udflugter til kulturhistoriske steder m.m. – og jeg synes, at med det program, som er gennem ført i denne beretningsperiode, har vi absolut opfyldt formålene – og det håber jeg naturligvis at I er enige i.
Vi er – naturligvis i gang med at forberede de kommende arrangementer og jeg vil da gerne reklamere for en udflugt d. 21. maj til Nivå, som var nævmt i seneste nummer af Kanalen, egnsspil d. 2.-3. juli og sildeweekend 30.-31. juli.
Der ligger ved indgangen en blanket, hvor man kan tilmelde til turen til Nivå – og ved siden af en liste, hvor man kan skrive sin mailadresse på, hvis vi ikke har den – vi vil gerne kunne sende informationer af denne vej også.
Kanalen
En anden af Museumsforeningens vigtige formidlingsredskaber og kontaktredskaber er Kanalen. Vi er glade for, at det i denne elektroniske tidsalder stadig er muligt at sende dette blad ud til medlemmerne – dels takket være Lars Thomsen, som gør et fantastisk arbejde og dels takket være de annoncører, som muliggør financieringen af bladet. Vi modtager også mange positive svar fra medlemmerne, når bladet er kommet ud og vi modtager gerne forslag til indholdet.
Forskønnelsesprisen
For et par år siden indførte Museumsforeningen en ny pris: Forskønnelsesprisen.
Den blev for 3. gang uddelt d. 23. november og prisen gik i år til Havnevej 24, ejet af Pia og Bjarne Svendsen.
4
Bestyrelsen gav følgende begrundelse ved tildelingen af prisen:
”Renoveringen af de 2 sammenbyggede huse, viser både respekt for de oprindelige bygninger, for beliggenheden – og viser samtidig hvordan man i helt nutidig stil kan sikre bevaringen af det historiske. Havnevej 24 er en af perlerne mod vandet, som skaber det gode miljø mod kysten”.
Der var kommet en række forslag, og når vi i bestyrelsen vurderer dem, lægger vi vægt på, at vi på den ene side ønsker, at der tages hensyn til den stil, den kultur, den stemning, der er i Gilleleje, men samtidig nødig ser byen omdannet til et Frilandsmuseum. Kort sagt: Vi vil have en by, som både for os der bor i byen og for de besøgende er levende og både har plads til fornyelse og til bevaring.
De forslag, som bestyrelsen havde fået, er ikke smidt i papirkurven! De forslag, der er kommet tidligere år skal også indgå i vurderingen, både fordi vi jo kun uddeler prisen 1 gang om året og fordi, at hvis noget foreslås, som ikke ser ud til at være endelig færdigbygget for eksempel, så vil det først indgå i vurderingen, når det har fundet sit endelige udtryk.
Vi beder igen i år om, at I vil overveje forslag, som I synes kunne være berettigede til prisen.
Museumsstrøget
De sidste par år, har der om sommeren været maleriudstilling i Østergade 20 og også en lille cafe og sidste sommer husede laden/depotet en lydmontage/kunstinstallation, som beskrev en del af historien om oktober 43.
Disse aktiviteter har været betragtet som midlertidige aktiviteter, hvor det meget attraktive område blev benyttet og hvor ideerne til det kommende museumsstrøg kunne blomstre. Mange har lært området at kende i de sidste par år og vi tror i bestyrelsen, at det har stor betydning, at så mange som muligt kender området. Vi vil gerne gøre skiltningen fra Østergade til Skibshallerne bedre – og det arbejdes der på.
Der har i det forløbne år været en del ideer om benyttelsen af arealet på banen og vi har naturligvis også i bestyrelsen drøftet de planer, som vi har læst om. Ikke fordi de nødvendigvis er nye – I har også hørt om dem i den tidligere formands beretninger de sidste par år, men med byrådets beslutning om at sælge Pyramiden blev det pludselig endnu mere aktuelt at diskutere hvilket indhold et eventuelt ny museum skulle have.
5
På sit møde 26.oktober besluttede bestyrelsen at lave en egentlig udtalelse til kommunen, for at understrege foreningens holdning til de planer, som vi vidste kommunen arbejdede med.
Udtalelsen lød:
Bestyrelsen drøftede igen spørgsmålet om samarbejde om et ny museum
Østergade 20/Hovedgaden 49 og var enige om, at man er positiv over for
et projekt, som giver nye rammer til Gilleleje museum. Museumsforeningen
stiller gerne det areal, som foreningen ejer, til rådighed for et samlet museum for Gillelejes historie – dvs både samlingerne fra Pyramiden, Skibshallerne og evt nye sider af Gillelejes historie f.eks en ny udstilling om transporten af jøder
under 2. verdenskrig. Det er vigtigt for bestyrelsen, at historien om Gilleleje og
kysten i det hele taget, kan ses på det lokale museum og bestyrelsen kan ikke
støtte de ideer, der har været fremme om at bruge hele arealet til et museum om
jødernes flugt fra Gilleleje i oktober 43 eller et museum om jødernes situation
under 2. verdenskrig
Det vil sige: Vi er absolut ikke uenige om at oktober 43 er en vigtig del af Gillelejes museum, og at denne korte periode fortjener en ny og større afdeling på det ny Gilleleje museum, som vi håber at få – men vi synes også at Gilleleje fortjener et museum, som fortæller hele historien om byen, fiskeriet, kysten osv. Vi ved godt at det ikke skal være en uændret overførsel af samlingerne i Pyramiden – det skal være en moderne formidling med skiftende temaer sammen med nogle faste udstillinger.
Men alt dette kan jeg se er sagt i tidligere beretninger og lige nu afventer vi så et udspil. – et realistisk udspil.
Dengang det tidligere byråd købte Østergade 20 var det bl.a. på grundlag af et oplæg fra Museumsforeningen til et nyt Museumsbyggeri. Det oplæg findes stadig og kan – set med vore øjne – stadig bruges som en del af grundlaget for det Museumsstrøg, som vi håber bliver en realitet en dag.
Museum Nordsjælland
2014 oprettedes Museum Nordsjælland som et samarbejde mellem Hillerød, Hørsholm og Gribskov kommuner. Det fik en vanskelig start bl.a. p.gr.a. problemer med sygdom, således at den nuværende direktør Ole Lass først tog over for alvor i 2015 – men nu er de i gang. Spørgsmålet om hvor de fleste arbejdspladser skulle anbringes er blevet diskuteret de 3 kommuner imellem og det endte i Hillerød, men endnu er flytningen ikke sket.
6
Museumsforeningen har lavet en aftale med Museum Nordsjælland, som bl.a. betyder at medlemskontingent opkræves og foreningen medlemskartotek vedligeholdes af MN –
Ændringerne medførte en række vedtægtsændringer, som vi behandlede på sidste års generalforsamling og de reviderede vedtægter kan nu enten hentes på nettet – eller man kan tage et eksemplar med hjem. De ligger fremme her.
Vi er kommet godt i gang med samarbejdet med MN og holder løbende kontakt, bl.a. om det jeg nævnte tidligere om det kommende Museumsstrøg i Gilleleje.
En af de markante ændringer, som alle medlemmer har kunnet erfare i år er at vores årbog har ændret form totalt, så den i stedet for at være en Gribskov årbog nu er en årbog for de 3 kommuner tilsammen.
Der har været stor opmærksomhed omkring den markante ændring – og da også nogen skepsis – men generelt må man sige, at folk har taget meget positivt imod den nye bog, som vi altså udleverede i december – og dernæst sendte ud til de der ikke havde kunnet hente den.
Det er naturligvis noget nyt, at den omhandler emner fra andre kommuner end Gribskov, men jeg har hørt mange sige at de faktisk syntes det var interessant at få horisonten flyttet lidt.
Arbejdet med den næste årbog er i gang og det er naturligvis hensigten, at den – ligesom den fra sidste år – skal indeholde artikler med emner fra alle 3 kommuner.
Kontingentindbetaling
I år har vi for første gang undladt at udsende girokort, men har blot i Kanalen angivet kontingentets størrelse og det kontonummer, som kontingentet skal overføres til. Desuden har vi skrevet, at man kan få tilsendt girokort, hvis man ønsker det. Det går desværre lidt trægt med betalingen! Der er pt kun indkommet knap 60 % af kontingenterne, men vi har aftalt, at rykkere skulle vente indtil vi i aften havde gjort opmærksom på det. Så hvis I er i tvivl om I har betalt, så check lige – rykkerne vil blive sendt ud i begyndelsen af april og jo færre jo bedre.
Det positive er naturligvis at vi igen i år er over 100 til generalforsamling og spisning.
7
Afslutning
Med et arbejde, som det jeg har beskrevet, er det klart at der er mange at sige tak til.
Alle de aktive medlemmer, som både i forbindelse med arrangementer og i arbejdet med Skibshallerne og det gamle hus gør en indsats. Tirsdags damerne og torsdagsmændene har det – forhåbentlig - hyggeligt – men de gør også en kæmpeindsats.
Tak til redaktøren af Kanalen. Jeg ved ikke hvad Museumsforeningen skulle gøre uden det medlemsblad – Godt nok får vi megen information på nettet, men jeg synes stadig, at det er noget særligt at sætte sig med et velskrevet blad med god information og det tror jeg også at mange af vores medlemmer synes.
Og i den forbindelse naturligvis tak til de annoncører, som er med til at gøre det muligt at udgive Kanalen.
Også sponsoreringen via Fjernvarmeselskabet, som gør det muligt at få varme i Det gamle hus, er vi taknemmelige for.
Tak til Museum Nordsjælland for et godt samarbejde, som i løbet af året er blevet tættere og bedre struktureret.
Men ikke mindst tak til Foreningens medlemmer. Naturligvis er I de vigtigste og vi tager meget gerne imod ideer og gode råd.
Og til allersidst tak til bestyrelsen for godt samarbejde.
Det var mit første år som formand – og måske bliver der et par stykker til – men uden mine bestyrelseskolleger havde jeg absolut ikke kunnet magte det !!

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...

Ann Møller Nielsen | Svar 26.04.2018 07.33

Det var et superflot referat og beretning, Birgit. Men hvor er du blevet af efterfølgende - samt regnskaber m.m. her på siden Hvorfor er der ikke vedligehold?

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

26.04 | 07:36

Hvor er de andre henne???

...
26.04 | 07:33

Det var et superflot referat og beretning, Birgit. Men hvor er du blevet af efterfølgende - samt regnskaber m.m. her på siden Hvorfor er der ikke vedligehold?

...
13.04 | 06:14

OBS! Ingen regnskaber at se siden 2015?? Det er ikke holdbart. Som medlem må jeg og andre kræve dette opdateret ASAP. Helt rimeligt krav inden genfors.

...
13.04 | 05:59

Ærligt talt, kære museumsbestyrelse, hvor sløv ka' man blive? Er der slet ingen der gider vedligeholde denne hjemmeside? Jeg hjælper da gerne!

...
Du kan lide denne side