Referat fra generalforsamling den 8.8.20 kl. 15

 

 

Generalforsamling lørdag d. 8. august 2020

Gilleleje og Omegns Museumsforening

Referat

 1. Valg af dirigent

Inge Madsen blev valgt som dirigent.

 

2. Beretning fra bestyrelsen

 Formandens beretning blev godkendt.

 

 3. Godkendelse af revideret regnskab for 2019

 Regnskabet blev godkendt

 

 4. Godkendelse af budget for 2020 

 Budget for 2020 godkendt

 

 5. Indkomne forslag

Bestyrelsen foreslår følgende ændring af Museumsforeningens vedtægter:

Følgende linier i §6 :

"Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse.

Bestyrelsen kan meddele kassereren og/eller formanden fuldmagt til at disponere over foreningens midler. ”

Erstattes af:

"Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved vedtagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Kassereren står for varetagelse af foreningens formue, herunder indkassering af kontingent, samt betalinger af regninger. Kassereren kan råde over foreningens konti, herunder betalingskort og Netbank til foreningens konti, samt indgå aftale herom.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de          forpligtelser, der påhviler foreningen."

Ændringen vedtaget.

 

 6. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent

Vedtaget.

 

 7. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode                 

På valg er 4 medlemmer for en 2-årige periode: Bent Dalsgaard, Ove Hansen, Klaus Rigger, Jette Svendsen. Frede Petersen er udtrådt af bestyrelsen og afløst af Hasse Højmark og Jesper Bjerre er udtrådt af bestyrelsen og afløst af Bent Dalsgaard.

Alle godkendte som bestyrelsesmedlemmer.

 

2 bestyrelsessuppleanter i rækkefølge

  1 suppleant blev Bente Nissen

  2 suppleant blev Claes Wernerson

 

Revisorer

På valg er Jess Petersen og Per Frederiksen

Begge genvalgt

 

1 revisorsuppleant

På valg er Kirsten Thomsen

Genvalgt

 8. Eventuelt

 Ole Lass Jensen fra Museum Nordsjælland fortalte om det nye museum at det skal fortælle om Gillelejes og Nordkystens historie. Det anslås at museet vil komme til at koste omkring 40 millioner kroner, hvoraf kommunen i efteråret skal sige ja til lidt over tre millioner. Resten skal fra Museum Nordsjælland i from af kapitaliseret arbejde med nye udstilling og for størstedelens vedkommende fonde.

Fondene skal inddrages på et tidligt tidspunkt i planlægningen. Lige nu er arbejdsgruppen ved at inddrage et udstillings-arkitektfirma til at komme med ideer og input til moderne historieformidling. Herefter skal man finde interesserede fonde, som naturligt skal være til at udforme byggeriet. Der vil nok blive holdt til borgermøde i efteråret, når der kommer nogle arkitekt planer på bordet. 

 

Else Djurhus gjorde opmærksom på, at der faktisk ikke var de store problemer omkring parkering i Østergade.