Generalforsamling 16. marts 2017. kl. 18

Referat fra generalforsamlingen

Generalforsamlingen afholdtes i Gilleleje Hallen, Møllesalen, den 16.marts 2018

Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje med nedennævnte dagsorden:

Traditionen tro er der skipperlabskovs m.m. for 80.- kr. Tilmelding senest 3. marts til:

Birgit Sørensen tlf. 40420997, mail: bsgilleleje@gmail.com eller til

eventuelle forslag skal være formanden Birgit Sørensen, Ndr. Strandvej 31 A, 3250 Gilleleje (mail: bsgilleleje@gmail.com) i hænde senest otte dage før generalforsamlingen

 

 

 Gilleleje og Omegns Museumsforening

 

Generalforsamling 15.3.18

 

Referat

 

 

 

 

 

  1. Valg af dirigent

 

Peter Berthelsen blev valgt som dirigent.

 

Han konstaterede generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

 

 

 

  1. Beretning fra bestyrelsen

 

Birgit berettede, hvad der var sket i det forgangne år.

 

 

 

Herefter fortalte Klaus Rigger om restaureringen af Vilhelm, der har fået nyt skandæk.

 

 

 

Inge Søgaard spurgte til kutteren og sommerhuset, der har stået ved Pyramiden.

 

Søren Frandsen svarede at sommerhuset står på Østergade 20 og venter på at blive udstillet.

 

Kutteren er hugget op. Den har aldrig sejlet med jøder under krigen (er fra 1960’erne), og var for dårlig til at restaurere.

 

 

 

Else spurgte om skibshallerne, der er fra 1988, og som derfor has jubilæum i år. Birgit svarede, det indgik i bestyrelsens planer for 2018.

 

 

 

Spørgsmål fra salen om Østergade 20, hvem ejer det? Birgit svarede, det er ejet af Gribskov Kommune, men vi håber, det stadig kan indgå i Museumsstrøget.

 

 

 

Beretningen blev godkendt med applaus.

 

 

 

 

 

  1. Godkendelse af revideret regnskab for 2017

 

På vegne af sygemeldt Kasserer aflagde formanden regnskab.

 

På det udleverede papir er der en fejl i sammentællingen fra 2016.

 

Men 2017-tallene er korrekte. Regnskabet viser et underskud på 3.866,25 kr.
Men det er ikke så galt, som budgetteret med 13.500 i underskud.

 

Der var ingen spørgsmål og regnskabet blev godkendt

 

 

 

  1. Godkendelse af budget for 2018   

 

Formanden fremlagde budget, der inkluderer uændret kontingent.

 

Budgettet blev godkendt.

 

 

 

  1. Indkomne forslag

 

Der var ingen indkomne forslag.

 

 

 

  1. Fastsættelse af kontingenter

 

Bestyrelsen havde foreslået uændret kontingent, dette blev vedtaget.

 

 

 

  1. Valg af  

 

4 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode

 

På valg var: Klaus Rigger, Jette Svendsen, Henrik Ewald, Jesper Bjerre.

 

Henrik Ewald genopstillede ikke. I stedet stillede 1. suppleanten Ove Hansen op.

 

Alle blev valgt.

 

 

 

2 bestyrelsessuppleanter i rækkefølge          

 

På valg er Jørgen Petersen, der var villig til genvalg som 1. suppleant. Desuden

 

stillede Hasse Højmark op som 2. suppleant. Begge blev valgt.

 

 

 

2 revisorer

 

På valg var Jess Petersen og Per Frederiksen.

 

Begge blev genvalgt

 

 

 

1 revisorsuppleant

 

Kirsten Thomsen blev genvalgt

 

  1. Eventuelt.

 

Hasse Højmark takkede for valget, han har boet i byen eet år, og vil sikre at museet ikke forsat skal stå i kasser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formandens beretning

 

Så er vi her igen og jeg skal forsøge at samle op på hvad der er sket det sidste år – og også lidt om hvilke planer vi arbejder med for det kommende år.

 

Sidste år havde vi generalforsamling d. 16. marts. Lisbeth Hamborg, Jes Petersen, Frede Petersen, Annelise Torne Zinck – og jeg selv – Birgit Sørensen – var på valg og vi blev alle genvalgt. De bestyrelsesmedlemmer, som ikke var på valg var Klaus Rigger, Jette Svendsen, Henrik Ewald og Jesper Bjerre – som så er på valg i år, men det vender vi tilbage til !  Desuden valgtes 2 suppleanter: Ove Hansen og Jørgen Petersen.

På det efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde blev jeg genvalgt som formand, Lisbeth Hamborg blev næstformand, Frede Petersen kasserer og Henrik Ewald sekretær, med Annelise Torne som suppleant.

Bestyrelsen har holdt 11 bestyrelsesmøder siden generalforsamlingen sidste år – men ses jo også til arrangementer og andet indimellem – bl.a. vores flittige torsdagshold, som har æren for at Skibshallerne og haven omkring den, er så godt holdt.

 

Vi havde ingen arrangementer i foråret, udover naturligvis generalforsamlingen -  men stegte som sædvanlig Gilleleje sild i juli og serverede dem med løg, syltetøj, øl og snaps som sædvanlig, Vi havde overvejet at nøjes med lørdag, men gjorde som vi plejer – og det gør vi også i år. Det var 8.-9. juli og bliver 7.-8. juli næste år.

 

Derudover blev museumshaven i uge 26 benyttet af Billedskolen, som inviterede børn og forældre til at male og tegne i uge 26. Det var faktisk rigtig hyggeligt at se haven befolket med ferieglade unger !

 

Såvel sildeweekend som Billedskole uge, som den almindelige benyttelse af museumshaven kræver naturligvis borde og bænke og her var vi ved at have et problem, da sommeren startede. De gamle var ikke helt gode mere – for at sige det mildt – så vi søgte tilskud i Kulturrådet til nye borde og bænke – og vi fik det. Så vores torsdagshold gik i gang med at finde gode tilbud så vi kunne få så meget som muligt ud af bevillingen – og det holder vel så et par år.

Sommerens byvandringer var i år udvidet til 2 dage om ugen – mandag og torsdage – og Svend Henrik og Lars blev suppleret med Søren Frandsen. Der var mange deltagere – i snit 20 pr. gang - og vores rundvisere konstaterede at det åbenbart rygtedes at det var en god oplevelse for der kom flere og flere deltagere efterhånden som sommeren gik.

 

Vi deltog ikke i årets kulturaften – som var blevet til en weekend – da vores erfaringer fra året før var, at der var mere interesse for butikker end kultur. Men vi følger med i hvilke planer der fremover bliver.

 

Museet – og museumsforeningen vil jeg sige, da jeg også bidrog – havde også en udstilling udenfor huset. Ved hjælp af den omfattende database med feriepostkort fra Gilleleje, lavede vi en udstilling i Kulturhavnen, som viste ferielivet – eller turismen – for 100 år siden. SF og jeg valgte blandt de mange ca. 90 kort, som blev forstørret til A4, og hængt op i Kulturhavnens udstillingsgang sommeren over. Det var skægt at komme forbi og se hvor mange der gik optaget rundt og så på kortene.

 

I år vil Kulturhavnens udstillingsgang blive brugt til en udstilling om Bakkeselskabet i anledning af deres 100 års dag – og det er SF i samarbejde med Bakkeselskabet, der står for den.

 

Vi synes det er godt, at der også mellem Kulturhavnen og museet er etableret et samarbejde og udover Runestenen, der nu har fået fast plads ved indgangen og sommerudstillingerne, arbejdes der på at de montrer, der er i Kulturhavnen, løbende kan have udstillinger, som museet står for.

 

Da sommerens arrangementer var vel overstået og museet lukket, tog Museumsforeningen fat på efterårets og vinterens arrangementer.

 

I september tog vi til Æbelholt Kloster, hvor vi havde en fin rundvisning og blev klogere på de urter, som dengang var medicinen– og så lavede vi i samarbejde med Folkeuniversitetet efterfølgende et foredrag om krydderurter og lægeurter  – også spændende – og godt besøgt – og afviklet i den lille sal i Kulturhavnen, som er rigtig god til foredrag.

 

I oktober gentog vi initiativet med en genkendelsesaften i Gillelejehallen. Omkring 120 deltog – og opfordrede til gentagelse.

 

I oktober var der også en alternativ form for egnsspil. Sommerens egnsspil var erstattet af 2 ”Kom og Syng med” arrangementer i Gribskovhallen og Gillelejehallen.  Der kom ikke så mange, som vi havde håbet – måske var det for nyt – men os, der kom, havde en rigtig god eftermiddag.

 

I november uddelte vi årets forskønnelsespris. Det blev til en af de mest markante – og en af de gamle bygninger - i Gilleleje, nemlig Hotel Gilleleje Strand, som efter at den nye ejer – Gitte Artby– har taget over i den grad er blevet forskønnet – både med respekt for bygningen, historien og området, Jeg skal ikke gentage vores begrundelsestale, men når jeg går forbi glæder jeg mig stadig over vores valg. Og at Hotellet og dets ejer også vil være en del af det lokale kulturliv, som jeg fortæller om senere, er jo også en gevinst.

 

2. og 3. december uddelte vi årbogen – og igen havde vi en dejlig weekend med mange glade medlemmer, som så frem til godt læsestof i december – udover gløgg og æbleskiver. Igen blev der delt så mange bøger ud at den sparede porto rigeligt gav finansiering af forplejningen, så det er naturligvis 1. weekend i december igen i år.

Det skadede jo heller ikke økonomien, at vi havde en sponsor til æbleskiverne – nemlig Gilleleje Brugs. Tak for det.

 

I øvrigt havde årets årbog en forside, som var leveret af Gilleleje Museum, nemlig et af billederne fra sommerens udstilling i Østergade 20 med Johan Behrens dejlige malerier fra Gilleleje.

Samtidig med at vi uddelte årbogen, præsenterede vi årets kalender, der i år er udgivet af Museumsforeningen og Fyrlauget i fællesskab – på Fyrlaugets initiativ. Vi havde troet at den ville blive revet væk – den er jo så flot – men sådan gik det desværre ikke – Så hvis der er nogen der savner en kalender med fine billeder kan den købes ved indgangen.

Det senest afviklede arrangement er i 2018, men da det er afholdt, skal det også lige nævnes. 24. januar holdt Søren Frandsen et foredrag om Tro og overtro – han kunne rigtig mange gode historier om hvad man bl.a. skulle være opmærksom på, når man skulle fiske – hvad gav held og hvad gav ikke held ! Et af den slags foredrag, som jeg gerne ville læse bagefter for jeg tror ikke jeg fik det hele med. Vi var i Sognegården og et ekstra indtryk – netop om tro og overtro – gav det at sikringerne til lyset røg og vi kunne ikke finde ud af hvor de skulle udskiftes. Men vi havde heldigvis bordlys med, så vi i halvmørke kunne sidde og gyse over Sørens historier.

 

Næste sæson starter vi med et foredrag i Museumshaven d. 12. maj, hvor tidligere stadsarkiver i Lyngby – og tidligere feriebarn i Gilleleje – Jeppe Tønsberg fortæller om hvordan det var at være feriebarn for 60 år siden. – Og det falder sammen med første weekend hvor museet har åbent. Ikke helt tilfældigt naturligvis, men derom senere.

Der er også kontakt med Herbert Pundik om et foredrag i samarbejde med FOF, men her har jeg heller ingen dato endnu.

 

Og med hensyn til udflugt for medlemmerne arbejder vi med planer om en tur til Frederiksværk – til Krudtværket bl.a. – sidst i august – men det kommer I til at høre mere om.

 

Og dermed er jeg på vej ind i museet og driften af det.

Museumsforeningen har en aftale om at frivillige passer museet om torsdagen – og det gør vi også i år, så der har I som regel mulighed for at møde et medlem af bestyrelsen.

Denne sommer var det første gang, at der var 2 vagter på hver dag – bl.a. fordi der med udstillingen i Østergade 20 var behov for at der også der var en vagt. Jeg synes tit det var en speciel fornøjelse – positiv -  at have en vagt i Østergade fordi mange kiggede indenfor impulsivt for at se hvad det dog var vi annoncerede for med skiltet på Østergade og mange blev overraskede og glade for det de så.

 

Denne sommer sker der for det første den positive ændring, at museet åbner allerede i maj, således at der også er åbent på helligdage, der ligger inden sommerferien – Kr. Himmelfart, pinse, St.Bededag – Noget vi har ønsket os længe – Men for at få råd til det er der så til gengæld skåret ned på de ugentlig åbningsdage, så der er lukket mandag – onsdag – i stedet for kun mandag. Vi må se hvilke erfaringer det giver – men vi er der til at passe vagter, som vi plejer.

 

En anden ændring, som ikke direkte er en museumforeningssag – og alligevel er det i vores tætte samarbejde med MN – er at de flytteplaner, som vi talte om sidste år, nu er realiseret. Det blev godt nok ikke det gamle rådhus på Birkevang, som vi sidste år sagde de skulle flytte til, men Søren Frandsen, Lene Backmann og Peter Møller er nu endeligt flyttet ud af Pyramiden og har fået kontorer i den tidligere børnehave på Birkevang, hvor også ungdomsskolen har fået lokaler. Det har været en lang og sej proces og ikke alt kunne komme med, men nu er det på plads og Søren, Else og Peter er ved at finde sig til rette.

 

Gilleleje Museumsforening vil gerne være aktive i de samarbejder, som dels dækker museets interesseområder og dels det lokale kulturliv. I år deltog Klaus Rigger for Vilhelms Skibslaug og jeg for museumsforeningen i et møde Maritim Turisme, som er et projekt under Visit Nordsjælland, hvor Helsingør, Halsnæs og Gribskov kommune deltager og som – som navnet siger – vil fremme ideer med fokus på den maritime turisme. Det er naturligvis mest Vilhelms skibslaug, der er aktiv her, men med et museum som Skibshallerne er Museumsforeningen naturligvis også med på sidelinjen.

 

Der er også i år startet et lokalt – mere uformelt – samarbejde om koordinering og udvikling af kulturelle aktiviteter i Gilleleje. Initiativtager er bl.a. kirken, men derudover er Handels- og turistforeningen, Biblioteket, Kulturhavnen, Hotel Strand, Posthuset med. Første møde, hvor vi deltog - næstformanden - blev holdt i februar og det næste er i april. Der var enighed om vigtigheden af at koordinere aktiviteter – måske bl.a. med fælles markedsføring, pjecer plakater –

 

 

Museumsforeningen er jo en vigtig del af Gillelejes kulturliv – tillader jeg mig at sige – med de arrangementer vi laver og jeg har allerede nævnt de første aktiviteter, som I kan få fornøjelse af i 2018.

 

Og så må jeg jo også lige sige lidt om kommende museumsplaner – eller mangel på samme.

På baggrund af den tidligere Borgmesters planer fortalte vi sidste år, at der var nedsat en styregruppe, som skulle være med til at forberede et projekt og i den styregruppe sad museumsforeningens formand og næstformand. Den gruppe er nedlagt – blev det faktisk allerede sidste sommer, da Borgmesteren ændrede holdning til hvor han mente hans museum skulle ligge – og det var ikke sammen med Gilleleje Museum.

 

Nu har vi imidlertid en ny situation, som man siger, med en ny Borgmester og et nyt politisk flertal og selvom vi vel ikke er helt tilbage til start, så føles det lidt som om vi skal starte lidt forfra.

Vi har stadig det notat om museumsforeningens holdninger, som vi har læst op de sidste par år og vi har da en forhåbning om at den kommende tid vil åbne for nogle muligheder for fornyelse og udvidelse, som har været sat i stå.

Vi har aftale om at skulle mødes med såvel formanden for Kulturudvalget som Borgmesteren mhp at fortælle om Museumsforeningens ideer og ønsker – og det håber vi at de snart får tid til.

 

I det notat, jeg nævnte blev det understreget, at et nyt museum både skal indeholde Gillelejes historie, kystfiskeriets historie – og oktober 43 – og det var en holdning, som mange byrådspolitikere gav udtryk for at de var enige i, da det blev behandlet i byrådet.

 

En af de ting, som jeg har manglet at kunne fortælle om, når jeg aflagde beretning for Jer, var naturligvis nogle planer om hvordan museumsstrøget skulle udnyttes. Den geniale ide, som gjorde at man i 2012 købte Østergade 20, har indtil nu kunnet udnyttes - som jeg tidligere sagde - til at få folk ind fra gaden og til at vise en skolestue, nogle malerier og en feriebolig, men den rigtige plan har ladet vente på sig. Jeg kan godt forstå at MN har tøvet, når det drejede sig om at bruge ressourcer på planer om udbygning af Gilleleje Museum, men jeg håber at der nu bliver energi til at komme i gang. Vi har nogle samlinger, som pt ligger på et lager, vi har – og selvom Museumsforeningen ikke ejer Østergade 20 så tillader jeg mig at sige ”vi” – vi har en grund og et areal som er perfekt til at huse det nye lokale museum, som ville blive en fantastisk gevinst i Gilleleje og som ville passe perfekt i den udvikling, der er i gang i byens udvikling med samarbejde og kultur – så lad os nu komme i gang.

 

Vi synes at den ide man satte i gang, da man købte Østergade 20, om et museumsstrøg hvor man både kan se historien om Gilleleje, historien om kystfiskeriet – og så også historien om oktober 43 – er en rigtig ide. Beliggenheden er den rigtige, muligheden for guidede ture i området ud fra museumsstrøget, muligheden for en pausehave med cafe og legeplads – jamen der var så mange gode ideer på banen og jeg håber at de i sidste ende kan realiseres på en måde, som bliver til glæde for os alle.

 

Jeg synes, vi bør være nået dertil, hvor fagfolkene – dvs de ansatte i MN, går i gang med at udarbejde et projekt og så vil vi andre amatører afvente et oplæg – og gerne inddrages.

 

Vi er mange i dag – som altid på vores generalforsamlinger – og det er rigtig dejligt for os i bestyrelsen at få den støtte. Men som sidste år må jeg desværre konstatere, at der er en mindre nedgang i medlemstallet. Vi har nu nu 522 medlemmer hvoraf en del er dobbeltmedlemsskaber. Nogle er medlemmer af Fyrlaug og Vilhelms skibslaug også – de 2 aktive laug, som jeg også skal roses for deres aktiviteter. Og her skal der lige lyde en ros til Fyrlauget og Else – De har nemlig medlemsfremgang – så jeg må jo se hvad jeg kan lære af Else.

 

Vi er i gang med nedtællingen til foreningens 90 års-fødselsdag og samtidig 80 året for starten på museet, da foreningen købte grunden Hovedgaden 49 i 1939 – og vi håber der bliver lejlighed til en god fejring !

 

Til slut har jeg naturligvis en masse, som jeg gerne vil sige tak til:

Næste gang I kommer forbi Skibshallerne – hvad enten I skal se udstillinger, spise silde eller hente bøger – har I mulighed for at se en gave, som Museumsforeningen har fået. Jeg nævnte udstillingen med Johan Behrens billeder, som bare så flot skildrer Gilleleje, fiskerbåde og havnen - ! Museumsforeningen fik fra et af vores medlemmer, Inge Madsen, et billede som hun og hendes mand Mogens Madsen havde købt af Behrens på et tidligt tidspunkt. Det er ikke hængt op endnu, men vi ved hvor det skal hænge og det ser næsten ud som om det er malet til den placering. Tak Inge.

Desuden vil jeg takke alle de aktive medlemmer, som deltager i forbindelse med arrangementer og arbejdet i skibshallerne.

Kanalen og Lars er en vigtig del af museumsforeningens virksomhed – Tak til Lars for dit store arbejde – og tak til annoncørerne, som gør det muligt at udgive bladet.

Fjernvarmeselskabet har vi som sponsorer, så vi får varme i Det gamle hus – Tak !!

Og Gilleleje Brugs’ æbleskiver er nævnt !

 

I den kommende tid kan der blive endnu mere behov for samarbejdet med Museum Nordsjælland og det har jeg fuld tillid til. Vi har et godt samarbejde – både det praktiske medlemsregistrering mv, som nu Lotte Hindkær står for og samarbejdet med direktør Ole Lass. Jeg siger ikke tak til Søren, for ham opfatter jeg jo som en naturlig del af bestyrelsen.

Tak til alle Jer medlemmer – Som I ved tager vi gerne imod både råd og ideer og praktisk hjælp –

Og i forlængelse af det skal jeg huske at sige, at vi altid har brug for ekstra hjælp og lige nu er vi faktisk især i mangel på hjælp til noget af det tekniske: Hjemmeside, facebook osv – så hvis nogen har tid og lyst til at give en hånd, tager jeg meget gerne imod.

 

Og tak fra mig til bestyrelsen for gode møder, god kontakt – godt samarbejde. Man kunne sige ingen nævnt ingen glemt, men jeg vil alligevel gøre opmærksom på, at uden Lisbeth Hamborgs indsats havde der ikke være Skipperlabskovs på bordene om lidt ! Og det er ikke det eneste hun tager sig af. Det er en utrolig aktiv næstformand vi har.

 

Det var et spændende job jeg fik, da jeg for 3 år siden blev formand og den tid vi går i møde bliver nok ikke kedelig – så hvis ellers jeg bliver valgt, så står jeg har nok også næste år.

Og så lige et ps: Hvis vi ikke har Jeres mailadresse må I meget gerne skrive den på det papir, der ligger ved indgangen eller sende den til mig – så går den videre til vores medlemsfortegnelse så vi let – og billigt – kan kontakte Jer.

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...

Kjeld Hansen | Svar 02.03.2019 12.07

Vi kommer to til generalforsamling

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

19.08 | 22:31

Vi er 8 personer, der er interesseret i en rundvisning lørdag d. 14 september
Om eftermiddagen ca. Kl.15 er dette muligt

Birgit kjærgaard

...
09.08 | 11:02

Hej,
Jeg vil høre om det er muligt at booke en Guide til en vandring og fortælling om Gilleleje?? Vi er er 20 mennesker Lørdag d. 7/9 kl 14.00 .

...
12.06 | 13:48

Jeg søger efter en opskrift på stegte sild med bløde løg fra Gilleleje. Kan I hjælpe?
Venlig hilsen
Hanne Birkum

...
02.03 | 12:07

Vi kommer to til generalforsamling

...
Du kan lide denne side