VEDTÆGTER

 

for

 

GILLELEJE og OMEGNS MUSEUMSFORENING

 

 

 

 

efter generalforsamlingen 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

§01                Navn og hjemsted m.v.                                                                                           

                      Foreningens navn er: Gilleleje og Omegns Museumsforening

                      Foreningen er stiftet den 4. juni 1929.

                      Foreningens hjemsted er Gribskov Kommune.

                      Adressen er:c/o formanden

                     

 

§02                Formål:

Foreningens formål er atarbejde for udbredelsen af kendskabet til Gilleleje og omegnslokalhistorie samt skabe oplevelser for fastboende og turister. 

 

                     

Som sådan søger foreningen

 

at varetage foreningens interesser ved anvendelsen af foreningens ejendom Gilleleje Hovedgade 49 (Det Gamle hus og Skibshallerne) og det også ejede museumsskib Vilhelm på en måde, der fremmer relevante aktiviteter, 

                                           

                                            at formidle lokalhistorien, herunder udgive/støtte publikationer herom,

 

                                            at formidle lokalhistoriske foredragsaftener, by- og egnsvandringer

                                            samt udflugter til kulturhistoriske steder og museer, og

 

at samarbejde med Vilhelms Skibslaug, Nakkehoved Fyrlaug, såvel som med andre relevante lokale kulturhistoriske foreninger og institutioner.

 

at støtte Museum Nordsjælland med museets aktiviteter i Gilleleje og                    omegn,

 

                                            at hjælpe med frivillig og ulønnet arbejdskraft,

 

at støtte økonomisk, for herved at kunne medvirke til at

udbrede kendskabet til Gilleleje og omegns lokalhistorie,

 

                      Endvidere er det foreningens formål

 

                                            at arbejde for, at karakteristiske og tidstypiske bygninger, veje/

                                            stræder, byrum m.v. i Gilleleje og omegn søges vedligeholdt

                                            og bevaret eller fornyet med respekt for

                                            bevaringsmæssige hensyn, og

 

at arbejde for, at trafikale forhold ikke bevirker, at bevaringsværdige bygninger og bymiljøer lider overlast.

 

 

 

 

§03                Medlemmer:

Som medlem kan optages enhver interesseret person (enkeltmedlem), husstand (husstandsmedlem) eller virksomhed (virksomhedsmedlem).

                      Der kan ikke optages passive eller hvilende medlemmer.

                      Ved særlige lejligheder kan bestyrelsen udnævne et medlem til æresmedlem af

                      foreningen.

                      Et æresmedlem er fritaget for betaling af kontingent til foreningen.

                      Et medlem, der ikke efterlever foreningens vedtægter og bestemmelser, kan i

                      ekstraordinære tilfælde ekskluderes af foreningen ved bestyrelsesbeslutning

                      herom, dog har medlemmet ret til at indbringe bestyrelsens beslutning for

førstkommende generalforsamling.

                      Det ekskluderede medlem kan kun genoptages i foreningen ved generalfor-

                      samlingsbeslutning.

                                                                                                                                                       

§ 04               Kontingent:                                                                                                            

                      Kontingentet fastsættes af en generalforsamling og betales årligt i februar

                      måned for det igangværende regnskabsår.

 

§ 05               Generalforsamling:

                      A. Generelt:

                                            Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

                                            Enhver generalforsamling holdes i Gilleleje og indkaldes

                                            med mindst 14 dages skriftligt varsel til hvert enkelt medlem

                                            og/eller i den lokale ugepresse, med angivelse af dagsorden.

                                            Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være

                                            foreningen skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlin-

                                            gen.

Taleret på generalforsamlingen har alle medlemmer med gyldigt medlemskab.

Stemmeret og valgbarhed på generalforsamlingen har alene eet myndigt medlem pr. gyldigt medlemskab.

                                            Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

                                            Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpel stemme-

                                            flerhed, jf. dog § 09.

                                            Står ved en afstemning 2 alternative forslag lige, vedtages det af

                                            Bestyrelsen foreslåede eller støttede.

 

                      B. Ordinær generalforsamling:

                                            Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.

                                            Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst

                                            indeholde følgende punkter:

 

 1. Valg af dirigent.

 2. Beretning fra bestyrelsen

 3. Godkendelse af det reviderede regnskab

 4. Godkendelse af budget for indeværende år.

 5. Indkomne forslag

 6. Fastsættelse af kontingent.

   

 7. Valg af

  a) i ulige år: 5 bestyrelsesmedlemmer for en

      2-årig periode.

      i lige år: 4 bestyrelsesmedlemmer for en

      2-årig periode.

  b) 2 bestyrelsessuppleanter i rækkefølge

                                                                         c) 2 revisorer

                                                                         d) 1 revisorsuppleant

                                                                   9.   Eventuelt.

   

                                                                  

                       C. Ekstraordinær generalforsamling:                                                                        

                                              Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen beslutter

                                              dette – eller senest 1 måned efter, at mindst 10% af foreningens

                                              medlemsantal pr. foregående årsskifte overfor bestyrelsen skriftligt

                                              har begæret dette med angivelse af dagsorden.

   

  § 06               Ledelse:

                        Foreningens ledelse varetages af bestyrelsen, der har ni medlemmer.

                        Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling for to år ad gangen,

  jf. § 05.

                        Den afgående bestyrelse fungerer indtil den nyvalgte bestyrelse er trådt sammen.

                        Inden udgangen af marts måned hvert år konstituerer bestyrelsen sig med valg af

                        mindst:

 1. Formand

 2. Næstformand

 3. Kasserer

 4. Sekretær

   

   

   

  Ved en suppleants indtræden i bestyrelsen følges den periode, for hvilken det udtrådte bestyrelsesmedlem var valgt.

  Bestyrelsen udpeger et medlem til Vilhelms Skibslaugs bestyrelse og et medlem til Nakkehoved Fyrlaugs bestyrelse samt alle øvrige medlemmer til bestyrelser o.lign. og forestår nedsættelse af udvalg og arbejdsgrupper.

  Repræsentanter for de udvalg og arbejdsgrupper, der ikke i forvejen er repræsen-

  terede i bestyrelsen, kan deltager i bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret.

  Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsgang.

  Bestyrelsen fører protokol over alle beslutninger.

  Formanden – i dennes fravær næstformanden – leder alle møder og forhandlinger

  i bestyrelsen.

  Bestyrelsen sammenkaldes af formanden – i dennes fravær næstformanden – og

  skal sammenkaldes, når mindst tre bestyrelsesmedlemmer fremsætter motiveret ønske herom.

   

  Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fem af dens medlemmer er til stede.

  I bestyrelsen træffes alle afgørelser ved simpel stemmeflerhed.

  I tilfælde af stemmelighed er formandens, i dennes fravær næstformandens, stemme

  afgørende.

  Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse.

  Bestyrelsen kan meddele kassereren og/eller formanden fuldmagt til at disponere over foreningens midler.

Bestyrelsen kan bestyre legater og er bemyndiget til at udpege medlemmer til

Legatbestyrelser og andre bestyrelser.

 

 

§ 07               Regnskabsår:

                      Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

 

                                                                                                                                                       

§ 08               Vedtægtsændringer:

                      Disse vedtægter kan ændres af en generalforsamling med simpel stemmeflerhed.

 

 

§ 09               Opløsning eller sammenslutning med anden forening:                                       

                      Foreningens opløsning eller sammenslutning med anden forening kan kun ske,

                      når det vedtages på 2 efter hinanden følgende generalforsamlinger og med

                      mindst ¾ majoritet blandt de fremmødte stemmeberettigede.

                      Ved sammenslutning med anden forening indgår foreningens tilbageværende aktiver

                      i den fortsættende forening, hvis vedtægter skal leve op til intentionerne i denne

                      vedtægts § 02.

Ved foreningens eventuelle opløsning beslutter den endeligtopløsende generalforsamling med simpel stemmeflerhedanvendelsen af foreningens tilbageværende aktiver til musealt/lokalhistorisk/turistmæssigt formål i Gilleleje og omegn.

 

 

Således ændret på foreningens ordinære generalforsamling den 19. marts 2015.

 

 

                                            Lars Th. Thomsen

                                                                             generalforsamlingens dirigent                                      

 

I bestyrelsen:

 

 

Svend Henrik Svendsen                           Tonny Palbo                       Jess Petersen

 

 

 

 

Lisbeth Hamborg                                     Jette Svendsen                    Klaus Rigger

 

 

 

 

Annelise Torne Zinck                               Sverre Eide Joensen           Frede Petersen